Viure a Andorra
Andorra és el petit país que es troba dins dels Pirineus, entre Espanya i França. Amb una extensió de 468Km2, resideixen un total de 77.000 persones aproximadament, amb nacionalitats molt diverses, sent les més notòries les dels països veïns. L'idioma oficial és el català, encara que a causa de l'important influència del turisme es parlen de manera freqüent el castellà i el francès, entre d'altres.

El principat es divideix en set parròquies, on Andorra La Vella és la seva capital. Andorra La Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria són frontereres amb Espanya. Canillo i Ordino són frontereres amb França, i Encamp i la Massana confronten amb els dos països.

ANDORRA A EUROPA

Encara que Andorra no pertany a la Unió Europea, des de l'any 1990 és considerada part d'ella en les activitats econòmiques i, més endavant, en la moneda. A causa de aquesta consideració, l'activitat comercial està exonerada d'impostos estrangers.

També són molt importants els convenis de doble imposició que ha signat Andorra amb diversos països com França, Espanya, Luxemburg, Liechtenstein, Portugal, Emirats Àrabs i Malta.

Actualment s'ha entrat en negociacions per arribar a un acord amb la UE que donarà accés al mercat interior europeu, amb més de 500 milions de consumidors.

En l'àmbit de moviment de persones, Andorra manté els seus controls duaners, ja que no forma part de l'espai Schengen, encara que no es requereix visat i aplica requisits d'entrada semblants al de la resta de territoris de la Unió ja que per l'entrada al país s'ha de fer per algun dels territoris annexionats al tractat Schengen.

Per a aquells visitants (extracomunitaris) que desitgin viatjar a Andorra hauran de sol·licitar un visat d'entrada i sortida múltiple, perquè a aquests efectes entrar al país suposa sortir de la Unió Europea.

ANDORRA ECONÒMICA

No és cap notícia que Andorra és un país turístic. Les seves estacions d'esquí, així com el seu nucli comercial i les seves aigües termals fan del principat un lloc perfecte per desconnectar.

Un altre sector estratègic pel país és el sector financer, i el seu nucli és el sistema bancari. La seva contribució al PIB és molt significativa, situant-se aproximadament al 20%. Els seus excel·lents ratis de solvència i liquiditat avalen la bona evolució d'aquest sector a Andorra, així com la seva consolidació tant al mercat intern com extern.

Amb relació al PIB andorrà, una altra dada d'interès és el seu baix endeutament, situant- se vora un 40% a l'any 2019.

No ens hem d'oblidar que en l'àmbit impositiu també gaudeix de molts avantatges. L'impost General Indirecte (IVA a Espanya o TVA a França) es troba en un percentatge del 4,5%, o d'un 1% en béns de primera necessitat, salut, educació, cultura i lloguers.

També és molt atractiu en l'àmbit societari, ja que aquestes tributen un màxim d'un 10% sobre els beneficis, i en l'àmbit d'IRPF la màxima aplicació és també del 10% i comença la seva tributació a partir del 24.000€ a l'any.

La nova Llei d'inversió estrangera, que va entrar en vigor el 2012, així com els acords recents amb els estats de la UE en matèria fiscal ratifiquen el progrés continu del Principat cap a la constitució d'una zona europea d'àmplies oportunitats per a la inversió i l'expansió econòmica. Des de l'octubre del 2020 Andorra ja forma part també del Fons Monetari Internacional.

ANDORRA COM A LLAR


Què Andorra és molt atractiva en l'àmbit fiscal? Si, ho és. Però no és l'únic motiu pel qual molts viatgers decideixen quedar-s'hi a viure.

Qualitat de vida

Andorra compta amb una qualitat de vida que la fan el lloc ideal per viure. El seu entorn natural proveeix a Andorra d'una qualitat d'aire excel·lent el 90% del temps, gràcies al seu enclavament entre muntanyes. Gràcies a això, i d'altres factors, Andorra es situa al capdavant d'esperança de vida en l'àmbit mundial, amb una mitjana de 84,5 anys i quart en l'informe de la prestigiosa revista mèdica The Lancet.

Seguretat ciutadana

Pel que fa a seguretat ciutadana, Andorra compta amb uns índexs de delinqüència extremadament baixos, gairebé inexistents, el que la converteix en un dels països més segurs al món. El seu baix índex de criminalitat situa a Andorra al top 5 de països més segurs del món per viure i per als seus visitants. Per fer-se una idea, si comparem Andorra amb els seus països veïns veiem Espanya en el lloc 32 i a França en el lloc 60 de l'Índex Global de Pau.

Sistema sanitari

El sistema sanitari d'Andorra és la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social). Situat al capdavant en el rànquing mundial de sistemes sanitaris, funciona amb un sistema de copagaments.
El 75% del cost de les visites mèdiques estan cobertes pel govern.

Quan es tracta d'ingressos o intervencions quirúrgiques aquestes estan cobertes en un 90%.
Sistema educatiu

Per a aquells que decideixin moure's a Andorra en família, comentar el magnífic sistema educatiu que aquesta posseeix. Andorra ofereix tres opcions sistemes educatius públics, l'espanyol, l'andorrà i el francès. També hi ha opcions privades que ofereixen solucions bilingües (Anglès). L'educació és obligatòria dels 6 als 16 anys.

Clima

Andorra compta amb un clima mediterrani amb característiques típiques de les zones muntanyoses. Les temperatures a l'hivern són baixes, amb una mitjana de -2oC i amb importants nevades. L'estiu porta a Andorra temperatures temperades i un clima sec, amb una mitjana de 24ͦC, depenent també de la zona del país on ens trobem.

Transport i comunicació
Andorra es comunica amb els territoris d'Espanya i França per carretera, aquests són els únics punts d'entrada a territori d'Andorra. La seva situació entre aquests territoris permet als residents d'Andorra tenir a la seva disposició dos aeroports amb vols internacionals importants, a Espanya l'aeroport del Prat i a França l'aeroport de Blagnac a Toulouse.

Telecomunicacions
Andorra està convertint en un dels països d'Europa amb major connectivitat a Internet, de fet, el 94,5% de les llars andorranes ja compten amb accés a Internet. S'estan fomentant molt al país els tràmits amb l'Administració per via electrònica, i un 40,4% de la població ja n'ha fet algun. Les compres en línia també estan a l'ordre del dia, un 53% de la població admet haver-ne fet alguna algun cop. En l'àmbit Europeu:

2n país d’Europa on més s’ha utilitzat el telèfon mòbil per connectar-se a Internet (92,6%)

3r país d’Europa en percentatge de persones que es connecten diàriament a Internet (95,8%)

7è país d’Europa en proporció de llars amb accés a Internet (94,5%)

10è país d’Europa en proporció on més persones s’han connectat a Internet en els darrers tres mesos (91,6%)

 

VIVRE EN ANDORRE
ANDORRE


Andorre est le petit pays situé dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France. Avec une extension de 468Km2, un total d’environ de 77.000 personnes résident, avec des nationalités très diverses, étant les plus connues celles des pays voisins. La langue officielle est le catalan, bien qu'en raison de l'influence importante du tourisme, l'espagnol et le français sont si souvent parlés, entre autres.

La principauté est divisée en sept paroisses, dont Andorre-la-Vieille est sa capitale. Andorre-la-Vieille, Escaldes-Engordany et Sant Julià de Lòria bordent l'Espagne. Canillo et Ordino sont bordés par la France, Encamp et La Massana font face aux deux pays.

ANDORRE VERS L'EUROPEBien qu'Andorre n'appartienne pas à l'Union européenne, depuis 1990, elle en est considérée comme faisant partie des activités économiques et, plus tard, en monnaie. En raison de cette considération, l'activité commerciale est exonérée d'impôts étrangers.

Les conventions de double imposition signées par Andorre avec divers pays comme la France, l'Espagne, le Luxembourg, le Liechtenstein, le Portugal, les Émirats arabes unis et Malte sont également très importantes.

Des négociations sont actuellement en cours pour parvenir à un accord avec l'UE qui donnera accès au marché intérieur européen, avec plus de 500 millions de consommateurs.

Dans le domaine de la circulation des personnes, Andorre maintient ses contrôles douaniers, car elle ne fait pas partie de l'espace Schengen, bien qu'aucun visa ne soit requis et applique déjà des conditions d'entrée similaires au reste des territoires de l'Union qui, pour entrer dans le pays, doit être effectuée par l'un des territoires annexés au traité de Schengen.

Pour les visiteurs (non-UE) qui souhaitent se rendre en Andorre devront demander un visa à entrées et sorties multiples, car à cette fin entrer dans le pays signifie quitter l'Union européenne.

ANDORRE ECONOMIQUE

Ce n'est pas une nouvelle que l'Andorre soit un pays touristique. Ses stations de ski, ainsi que son noyau commercial et ses eaux thermales font de la principauté un endroit parfait pour se détendre.

Un autre secteur stratégique pour le pays est le secteur financier, et son noyau est le système bancaire. Sa contribution au PIB est très significative, s'établissant à environ 20%. Ses excellents ratios de solvabilité et de liquidité garantissent la bonne évolution de ce secteur en Andorre, ainsi que sa consolidation tant sur le marché interne qu'externe.

En ce qui concerne le PIB andorran, un autre fait intéressant est son faible endettement, autour de 40% en 2019.

Il ne faut pas oublier que dans le domaine fiscal, il bénéficie également de nombreux avantages. L'impôt indirect général (IVA en Espagne ou TVA en France) se retrouve dans un pourcentage de 4,5%, soit 1% dans les nécessités de base, la santé, l'éducation, la

culture et le loyer. Il est également très attractif dans le domaine des entreprises, car ceux-ci imposent un maximum de 10% sur les bénéfices, et dans le domaine de l'impôt sur le revenu des personnes physiques l'application maximale est également de 10% et commence son imposition à partir de 24000 € par an.

La nouvelle loi sur l’investissement étranger, entrée en vigueur en 2012, ainsi que les récents accords avec les États de l’UE en matière de fiscalité, entérinent les progrès continus de la Principauté vers la création d’un espace européen de vastes opportunités à l'investissement et à l'expansion économique. Depuis octobre 2020, Andorre fait également partie du Fonds monétaire international.

ANDORRE COMME MAISON 

Qu'est-ce qui rend l'Andorre très attractive dans le domaine fiscal? Oui, ça l'est. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle de nombreux voyageurs décident de rester et d’y vivre.

Qualité de vie

Andorre a une qualité de vie qui en fait le lieu de vie idéal. Son environnement naturel assure à Andorre une excellente qualité de l'air 90% du temps, grâce à son enclave entre les montagnes. Grâce à cela, et à d'autres facteurs, Andorre est à la pointe de l'espérance de vie dans le monde, avec une moyenne de 84,5 ans et quart dans le rapport de la prestigieuse revue médicale The Lancet.

Sécurité des citoyens

En termes de sécurité publique, Andorre a des taux de criminalité extrêmement bas, presque inexistants, ce qui en fait l'un des pays les plus sûrs au monde. Son faible taux de criminalité place l'Andorre dans le top 5 des pays les plus sûrs au monde où vivre et pour ses visiteurs. Pour se faire une idée, si l'on compare Andorre avec ses pays voisins, on voit l'Espagne à la 32ème place et la France à la 60ème place dans le Global Peace Index.

Système de santé

Le système de santé en Andorre est le CASS (Caisse Andorrane de Sécurité Sociale). Situé en tête du classement mondial des systèmes de santé, il fonctionne avec un système de quote-part.
75% du coût des visites médicales est couvert par le gouvernement. En ce qui concerne l'admission ou la chirurgie, ils sont couverts à 90%.

Système éducatif

Pour ceux qui décident de s'installer en Andorre en famille, commenter le magnifique système éducatif dont il dispose. Andorre offre trois options de systèmes d'enseignement public, espagnol, andorran et français. Il existe également des options privées qui offrent des solutions bilingues (anglais). L'éducation est obligatoire de 6 à 16 ans.

Climat

Andorre a un climat méditerranéen avec des caractéristiques typiques des zones montagneuses. Les températures hivernales sont basses, atteignant en moyenne -2 ° C et avec de fortes chutes de neige. L'été apporte des températures tempérées en Andorre et un climat sec, avec une moyenne de 24 ° C, selon également la région du pays où nous sommes.

Transport et communication

Andorre communique avec les territoires de l'Espagne et de la France par la route, ce sont les seuls points d'entrée sur le territoire d'Andorre. Sa situation entre ces territoires permet aux résidents d'Andorre d'avoir à leur disposition deux aéroports avec des vols internationaux importants, en Espagne l'aéroport d'El Prat et en France l'aéroport de Blagnac à Toulouse.

Télécommunications

Andorre est en train de devenir l'un des pays d'Europe avec la connectivité Internet la plus élevée, en fait, 94,5% des foyers andorran ont déjà accès à Internet. Les démarches avec l'administration sont beaucoup encouragées dans le pays par voie électronique, et 40,4% de la population en a déjà fait certaines. Les achats en ligne sont également à l'ordre du jour, 53% de la population avouant en avoir déjà réalisé un. Au niveau européen:

2ème pays d'Europe où le téléphone mobile a été le plus utilisé pour se connecter à Internet (92,6%)
3ème pays d'Europe en pourcentage de personnes qui se connectent quotidiennement à Internet (95,8%)

7e pays d'Europe en proportion de ménages ayant accès à Internet (94,5%)
10e pays d'Europe en proportion où plus de personnes se sont connectées à Internet au cours des trois derniers mois (91,6%)